paradigma

tuli
(bkz:at gözlüğü)

bir işi, olayı, olguyu ve bunun gibi kavramları algılayış biçimi veya bu algıya örnek oluşturabilecek davranış, değer.

paradigma kavramına paradigmik bir tanım yapmak gerekirse; "algı çerçevesi".
2357
tek bir dayanak etrafında şekillenmiş, bir çok alana yayılmış genel düşünce sistemi olarak tanımlanabilir. Örnek olarak pragmatizm genel bir algı ve görüş çerçevesidir. Onun eğitime yansıması ilerlemeci felsefedir. İlerlemeci felsefe eğitimin içine yapılandırmacı kuram olarak girmiştir. yapılandırmacı kuramda işbirlikli öğrenme olarak özelleşmiştir. İşbirlikli öğrenme öğrenci merkezli program tasarımı olarak şekillenmiştir. Bu sürecin tamamı pragmatik paradigma çerçevesinde şekillenmiştir. Kısacası paradigma sınırları belirtmiştir demek yanlış olmayacaktır. Yani paradigma bir şeyin nasıl şekilleneceğini belirten genel çerçevedir.
soslupirana
Thomas Samuel Kuhn tarafından bilimsel devrimlerin yapısı kitabında geliştirilen epistemolojik bir kavramdır. Belirli bir yerde ve zamanda belirli bir bilim topluluğuna kaynaklık eden varsayımlar dizisidir. Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı kitabında bilimin birikerek ilerlediği fikrine karşı çıkarak bilimsel bilginin ortaya çıkarken üç aşamadan geçtiğini söyler
1. Olağan bilim öncesi dönem
2. Olağan bilim dönemi
3. Bilimsel devrim

Olağan bilim öncesi dönem de bilim çevresinde genel bir bunalım hali vardır. Olağan bilim etkinliklerinin gerçekleştirildiği dönemdir. olağan bilimin hazırlık aşamasıdır, kısmen kuramlar arası rekabet dönemi de denilebilir.
Olağan bilim dönemi, rakip kuramlar arasında öne çıkan kuramın genel kabul görmesiyle ilk paradigma ortaya konur ve bilimsel devrim sürecine kadar işlevini yerine getirir
Bilimsel Devrim, mevcut paradigmanın olgu ve olayları açıklamakta yetersiz kalması ve yeniden bir buhran hali.bu dönem de tüm karşıtlıkları çözen bilim alanında önceki kurama göre daha yeterli yeni bir kuram öncesinin yerini alır ve bilim dünyasına ait tüm kabul ve terminolojiyi revize eder.